تجربه ما در ارایه نرم افزار به اژانس های مسافرتی  نشان میدهد  که در اکثر موارد این شرکت ها دارای مسئول شبکه مستقل نمی باشندو بسیاری از مشکلات استفاده از نرم افزارهای فروش و حسابداری  همچنین سرعت پایین اینتریت آنها ناشی از مسائل شبکه و سخت افزار این آژانس ها است به همین دلیل به تازگی این بخش برای پر گردن این خلا در آژانس های مسافرتی با استخدام نیروهای مجرب راه اندازی شده است.